Välj språk:

§ 1 Allmänt

 • 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kund”) och MissDomain Group AB (”Miss Site”), 556732-5336, och gäller beställd tjänst (”Tjänsten”).
 • 1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.
 • 1.3 Tjänsten innebär att Kund hyr in sig på en del av Miss Site delade servermiljö.

§ 2 Domännamn
För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

Miss Site skriver sig alltid som Admin, Tech och Billing contact vid registreringar av domännamn.

Miss Site garanterar inte att domänen är tillgänglig för registrering förens en registreringsbekräftelse har skickats till kund via e-post. I fall att vi skulle misslyckas att registrera domänen erbjuds kunden en ny registrering av ett domännamn till samma värde.

§ 2.1 .SE-Domäner

För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

Subregistrar: MissDomain Group AB
Registrar: NameISP AB
Registrar: Plats 1.0 AB
Registry: IIS

https://www.iis.se/domaner/registrera/se/villkor/

Övriga regler som gäller för .SE-Domäner:

 • Miss Site äger rätten att flytta kunds domäner mellan lämpliga registrarer
 • Miss Site har rätt att hantera kunds domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

§ 2.2 .NU-Domäner

För NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

Subregistrar: MissDomain Group AB
Registrar: NameISP AB
Registrar: Wired Equity
Registry: IIS

https://www.iis.se/domaner/registrera/nu/villkor-och-regler/

§ 3 Leverans
Leverans av nyregistrerat domännamn görs först när betalningen har inkommit till Miss Site. Efter betalningen har inkommit till Miss Sites konto görs registreringen på några minuter.

§ 4 Återbetalningar
Återbetalningar görs beroende på typ av tjänst som köpts av kund.

 • 4.1 Webbhotell - Vid köp av webbhotell gäller 45 dagars ångerrätt alla typer av kunder, både företag och privatpersoner, du kan när du vill under dom 45 första dagarna välja att avsluta ditt webbhotellspaket hos Miss Site och få pengarna tillbaka.
 • 4.2 Domänregistrering - Återbetalning görs enbart om domänen inte har registrerats, har domänen redan registrerats så kan inte en återbetalning göras.

§ 5 Avtalstid och Uppsägning

 • 5.1 Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Miss Site. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.

 • 5.2 Miss Site tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Miss Site lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Se vidare punkt 10.6 och 10.7.

 • 5.3 Miss Site tillämpar 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna (Se special för Domännamn ovanför punt 9.1 och 9.2).
  Se vidare punkt 5.6 och 5.7.

 • 5.4 Miss Site tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.

 • 5.5 Miss Site tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Miss Site ytterligare 2 veckor.
  Se vidare punkt 5.6 och 5.7.

 • 5.6 Uppsägning ska göras via Miss Sites Kundtjänst.

 • 5.7 Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. Miss Site bekräftar meddelandet omgående och återbetalar inom 20 dagar.

§ 6 Avgifter

 • 6.1 Betalning av tjänst skall ske i förskott och betalningsvilkoret är trettio (30) dagar netto.

 • 6.2 Miss Site äger rätt att överlåta fodran på Kund till annat bolag. Detta även om Kund ej är sen med sin betalning. Dock så kommer ingen extra avgift att tas ut vid ett sådant överlåtande och det fakturerade beloppet ej kommer att förändras utöver eventuella inkassoavgifter.

 • 6.3 Vid försenad betalning så påförs lagstadgade avgifter.

 • 6.4 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom fyrtiofem (45) dagar från det att Kund mottagit fakturan. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Miss Site medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kontohavaren är skyldig att betala.

 • 6.5 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 2,00% per månad från förfallodagen och fram tills dess att betalning fullgjorts.

§ 7 Tjänster

 • 7.1 Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme, kunden ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till hemsidan. Kunden får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst eller lagringsutrymme.

 • 7.2 Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har Miss Site rätt att kontakta kund och göra starta en förundersökning mot kunden vad denna trafikmängd kommer ifrån.

 • 7.3 Kunden ansvarar för att endast hosta sina egna hemsidor på sitt webbhotell, det är ej tillåtet att tillexempel hosta flera olika företags eller privatpersoners hemsidor, bloggar, e-handelslösningar eller mer på ett och samma webbhotellspaket.

§ 8 Miss Sites ansvar

 • 8.1 Miss Site utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kunds lagringsutrymme och Miss Site är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Kunds applikationer. Miss Site är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kunds tjänst.

 • 8.2 Miss Site hanterar all information om Kund som konfidentiell för att värna om Kunds integritet. Dock kan Miss Site via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kund.

 • 8.3 Miss Site skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Miss Site under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

§ 9 Kunds ansvar

 • 9.1 Kund godkänner sig att följa svensk och sitt eget lands lagar. Kund själv ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Miss Sites tjänster.
 • 9.2 Kund själv ansvarar för skador som uppkommer om Kund drabbas av hackning eller DOS-attacker. Miss Site äger rätten att direkt stänga ner kund tjänst om kund medvetet eller omedvetet utsätter Miss Hastings IP-nät, system, hög belastning, skador, risker eller dylikt. Miss Site underrättar och meddelar kunde i efterhand när kund är avstängd.
 • 9.3 Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Miss Site rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Miss Site. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Miss Site äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för det resurs och kapacitetsutnyttjandet. Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Miss Site rätten att direkt stänga av Kund.
 • 9.4 Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som kan anses vara rimligt äger Miss Site rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Miss Site. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Miss Site äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering om Kund fortsätter att nyttja mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som är rimligt. Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet än vad som kan anses vara rimligt äger Miss Site rätt att direkt stänga av Kund.
 • 9.5 Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson aktuella i Miss Sites kundregister. Detta görs enkelt själv via Kontrollpanelen som Miss Site förser kund med vid beställning av tjänst.
 • 9.6 Kund som skickar ut spam eller gör större utskick än vad Miss Site anser vara normalt kan komma att stängas av omgående. Miss Sites riktlinjer är 300 e-postmeddelanden per timme från våra IP-adresser.
 • 9.7 Kund ansvarar över mjukvaran som behövs för att utnyttja tjänsten hos Miss Site.
 • 9.8 Kunds tjänst får endast nyttjas av ett företag eller en privatperson. Kund får inte utan Miss Sites godkännande lägga upp fler än 1 företags och privatpersoners hemsida på Miss Sites servrar. Om kund lägger upp fler hemsidor utan att meddela Miss Site äger Miss Site rätten att direkt stänga ner kund och sedan informera kund om varför.
 • 9.9 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet, vid misstankar om olagligt material / bedriven verksamhet har Miss Site rätt att stänga ner kund samt informera kunden i efterhand.
 • 9.10 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet, vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från Miss Site. Vid en återställning utav backup tas en administrativ avgift ut på 950 kr per påbörjad timme.
 • 9.11 Kunden ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer, om kund använder så kallade fejkade (felaktiga) uppgifter vid registrering kan Miss Site kräva legitimation samt kopia på kreditkortet som användes vid beställning. Om kund inte kan uppvisa detta äger Miss Site rätt att stänga ner kunden och avsluta kontot.

§ 10 Driftstörning
Vid omfattande driftstörningar kan Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 11 Säkerhetspolicy / Personuppgifter
Vid beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e? postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms?meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Miss Site för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik? och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Miss Site digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Miss Site via respektive bolags kundtjänst.

---------------------------------------------------
Dessa Villkor har fastställts den 2015-01-01